v1.1 Beta 2

所在目錄: /Hardware/scanner/UMAX (目前在第 1 頁,共 1 頁)
切換視窗大小
 名稱 修改日期  大小 檔案說明
 
ftp.isu.edu.tw 義守大學檔案伺服器 
  回到上一層
  1200S  2003-12-30  9 Bytes  1200s 驅動程式 
  600S  2003-12-30  16 Bytes  600s 驅動程式 2.37 版 
  VistaScan  2003-12-30  10 Bytes  
  vmm32updater  2003-12-30  9 Bytes  
  vs245  2003-12-30  18 Bytes  
  vs310s  2003-12-30  15 Bytes  
  vs98  2003-12-30  9 Bytes  
  chinese.exe  1999-08-02  3.73 MB  
  index-e.htm  2002-07-04  16.42 KB  
  index-e.php  2002-07-04  16.87 KB  
  index.htm  2002-07-04  18.51 KB  
  index.md5  2002-07-04  361 Bytes  
  index.php  2002-07-04  19.01 KB  
  INDEX.TXT  1998-12-16  266 Bytes  
  README.TXT  1997-12-09  56 Bytes  解法說明 
  TWAIN32.EXE  1997-12-09  399.28 KB  
  UMAXIS11.zip  1998-12-16  5.86 KB  修正 Windows9x 中 vmm32.vxd 當機問題 
  VS233CP1.EXE  1997-12-09  1.10 MB  
  VS233CP2.EXE  1997-12-09  1.03 MB  
  VS233CP3.EXE  1997-12-09  868.75 KB  
 
 
換頁選單: 第 
 共 20 個項目, 7 個資料夾、 13 個檔案、 0 個連結。
版面設計:SATURN、程式設計:KTH