v1.1 Beta 2

所在目錄: /MySQL/Downloads/Connector-PHP (目前在第 1 頁,共 3 頁)
切換視窗大小
 名稱 修改日期  大小 檔案說明
 
ftp.isu.edu.tw 義守大學檔案伺服器 
  回到上一層
  php_5.1.1_mysqli_4.1.16-win32.zip  2006-01-09  632.07 KB  
  php_5.1.1_mysqli_4.1.16-win32.zip.asc  2006-01-09  232 Bytes  
  php_5.1.1_mysqli_4.1.16-win32.zip.md5  2006-01-09  68 Bytes  
  php_5.1.1_mysqli_5.0.18-win32.zip  2006-01-09  701.74 KB  
  php_5.1.1_mysqli_5.0.18-win32.zip.asc  2006-01-09  232 Bytes  
  php_5.1.1_mysqli_5.0.18-win32.zip.md5  2006-01-09  68 Bytes  
  php_5.1.1_mysql_4.1.16-win32.zip  2006-01-09  620.76 KB  
  php_5.1.1_mysql_4.1.16-win32.zip.asc  2006-01-09  232 Bytes  
  php_5.1.1_mysql_4.1.16-win32.zip.md5  2006-01-09  67 Bytes  
  php_5.1.1_mysql_5.0.18-win32.zip  2006-01-09  690.11 KB  
  php_5.1.1_mysql_5.0.18-win32.zip.asc  2006-01-09  232 Bytes  
  php_5.1.1_mysql_5.0.18-win32.zip.md5  2006-01-09  67 Bytes  
  php_5.1.1_pdo_mysql_4.1.16-win32.zip  2006-01-09  612.63 KB  
  php_5.1.1_pdo_mysql_4.1.16-win32.zip.asc  2006-01-09  232 Bytes  
  php_5.1.1_pdo_mysql_4.1.16-win32.zip.md5  2006-01-09  71 Bytes  
  php_5.1.1_pdo_mysql_5.0.18-win32.zip  2006-01-09  681.97 KB  
  php_5.1.1_pdo_mysql_5.0.18-win32.zip.asc  2006-01-09  232 Bytes  
  php_5.1.1_pdo_mysql_5.0.18-win32.zip.md5  2006-01-09  71 Bytes  
  php_5.1.2_mysqli_4.1.16-win32.zip  2006-01-16  632.37 KB  
  php_5.1.2_mysqli_4.1.16-win32.zip.asc  2006-01-16  189 Bytes  
  php_5.1.2_mysqli_4.1.16-win32.zip.md5  2006-01-16  68 Bytes  
  php_5.1.2_mysqli_4.1.18-win32.zip  2006-02-09  632.33 KB  
  php_5.1.2_mysqli_4.1.18-win32.zip.asc  2006-02-09  189 Bytes  
  php_5.1.2_mysqli_4.1.18-win32.zip.md5  2006-02-09  68 Bytes  
  php_5.1.2_mysqli_5.0.18-win32.zip  2006-01-16  702.06 KB  
  php_5.1.2_mysqli_5.0.18-win32.zip.asc  2006-01-16  189 Bytes  
  php_5.1.2_mysqli_5.0.18-win32.zip.md5  2006-01-16  68 Bytes  
  php_5.1.2_mysqli_5.0.20-win32.zip  2006-04-13  772.25 KB  
  php_5.1.2_mysqli_5.0.20-win32.zip.asc  2006-04-13  189 Bytes  
  php_5.1.2_mysqli_5.0.20-win32.zip.md5  2006-04-13  68 Bytes  
  php_5.1.2_mysql_4.1.16-win32.zip  2006-01-16  620.82 KB  
  php_5.1.2_mysql_4.1.16-win32.zip.asc  2006-01-16  189 Bytes  
  php_5.1.2_mysql_4.1.16-win32.zip.md5  2006-01-16  67 Bytes  
  php_5.1.2_mysql_4.1.18-win32.zip  2006-02-09  620.78 KB  
  php_5.1.2_mysql_4.1.18-win32.zip.asc  2006-02-09  189 Bytes  
  php_5.1.2_mysql_4.1.18-win32.zip.md5  2006-02-09  67 Bytes  
  php_5.1.2_mysql_5.0.18-win32.zip  2006-01-16  690.17 KB  
  php_5.1.2_mysql_5.0.18-win32.zip.asc  2006-01-16  189 Bytes  
  php_5.1.2_mysql_5.0.18-win32.zip.md5  2006-01-16  67 Bytes  
  php_5.1.2_mysql_5.0.20-win32.zip  2006-04-13  760.71 KB  
  php_5.1.2_mysql_5.0.20-win32.zip.asc  2006-04-13  189 Bytes  
  php_5.1.2_mysql_5.0.20-win32.zip.md5  2006-04-13  67 Bytes  
  php_5.1.2_pdo_mysql_4.1.16-win32.zip  2006-01-16  612.70 KB  
  php_5.1.2_pdo_mysql_4.1.16-win32.zip.asc  2006-01-16  189 Bytes  
  php_5.1.2_pdo_mysql_4.1.16-win32.zip.md5  2006-01-16  71 Bytes  
  php_5.1.2_pdo_mysql_5.0.18-win32.zip  2006-01-16  682.05 KB  
  php_5.1.2_pdo_mysql_5.0.18-win32.zip.asc  2006-01-16  189 Bytes  
  php_5.1.2_pdo_mysql_5.0.18-win32.zip.md5  2006-01-16  71 Bytes  
  php_5.1.4_mysqli_4.1.19-win32.zip  2006-05-05  634.68 KB  
  php_5.1.4_mysqli_4.1.19-win32.zip.asc  2006-05-05  189 Bytes  
         接下頁...
 
 
換頁選單: 第 
 共 50 個項目, 0 個資料夾、 50 個檔案、 0 個連結。
版面設計:SATURN、程式設計:KTH