v1.1 Beta 2

所在目錄: /MySQL/Downloads/Connector-Python (目前在第 1 頁,共 18 頁)
切換視窗大小
 名稱 修改日期  大小 檔案說明
 
ftp.isu.edu.tw 義守大學檔案伺服器 
  回到上一層
  cd  2016-09-13  512 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.11-1.el6.noarch.rpm  2013-06-21  104.02 KB  
  mysql-connector-python-1.0.11-1.sles11.noarch.rpm  2013-06-21  101.09 KB  
  mysql-connector-python-1.0.11-py2.7.msi  2013-06-21  818.50 KB  
  mysql-connector-python-1.0.11-py2.7.msi.asc  2013-06-21  185 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.11-py2.7.msi.md5  2013-06-21  74 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.11-py3.2.msi  2013-06-21  819.00 KB  
  mysql-connector-python-1.0.11-py3.2.msi.asc  2013-06-21  185 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.11-py3.2.msi.md5  2013-06-21  74 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.11-py3.3.msi  2013-06-21  819.00 KB  
  mysql-connector-python-1.0.11-py3.3.msi.asc  2013-06-21  185 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.11-py3.3.msi.md5  2013-06-21  74 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.11.tar.gz  2013-06-21  220.32 KB  
  mysql-connector-python-1.0.11.tar.gz.asc  2013-06-21  185 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.11.tar.gz.md5  2013-06-21  71 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.11.zip  2013-06-21  301.31 KB  
  mysql-connector-python-1.0.11.zip.asc  2013-06-21  185 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.11.zip.md5  2013-06-21  68 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.12-1.el6.noarch.rpm  2013-07-18  104.38 KB  
  mysql-connector-python-1.0.12-1.sles11.noarch.rpm  2013-07-18  101.51 KB  
  mysql-connector-python-1.0.12-py2.7.msi  2013-07-18  818.50 KB  
  mysql-connector-python-1.0.12-py2.7.msi.asc  2013-07-18  185 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.12-py2.7.msi.md5  2013-07-18  74 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.12-py3.2.msi  2013-07-18  819.00 KB  
  mysql-connector-python-1.0.12-py3.2.msi.asc  2013-07-18  185 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.12-py3.2.msi.md5  2013-07-18  74 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.12-py3.3.msi  2013-07-18  819.00 KB  
  mysql-connector-python-1.0.12-py3.3.msi.asc  2013-07-18  185 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.12-py3.3.msi.md5  2013-07-18  74 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.12.tar.gz  2013-07-18  225.51 KB  
  mysql-connector-python-1.0.12.tar.gz.asc  2013-07-18  185 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.12.tar.gz.md5  2013-07-18  71 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.12.zip  2013-07-18  306.17 KB  
  mysql-connector-python-1.0.12.zip.asc  2013-07-18  185 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.12.zip.md5  2013-07-18  68 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.6b2-py2.7.msi  2012-09-08  251.50 KB  
  mysql-connector-python-1.0.6b2-py2.7.msi.asc  2012-09-08  185 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.6b2-py2.7.msi.md5  2012-09-08  75 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.6b2.tar.gz  2012-09-08  398.40 KB  
  mysql-connector-python-1.0.6b2.tar.gz.asc  2012-09-08  185 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.6b2.tar.gz.md5  2012-09-08  72 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.6b2.zip  2012-09-08  480.89 KB  
  mysql-connector-python-1.0.6b2.zip.asc  2012-09-08  185 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.6b2.zip.md5  2012-09-08  69 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.8-py2.7.msi  2012-12-18  262.50 KB  
  mysql-connector-python-1.0.8-py2.7.msi.asc  2012-12-18  185 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.8-py2.7.msi.md5  2012-12-18  73 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.8-py3.2.msi  2012-12-18  263.00 KB  
  mysql-connector-python-1.0.8-py3.2.msi.asc  2012-12-18  185 Bytes  
  mysql-connector-python-1.0.8-py3.2.msi.md5  2012-12-18  73 Bytes  
         接下頁...
 
 
換頁選單: 第 
 共 50 個項目, 1 個資料夾、 49 個檔案、 0 個連結。
版面設計:SATURN、程式設計:KTH