v1.1 Beta 2

所在目錄: /MySQL/Downloads/MySQL-4.1 (目前在第 1 頁,共 26 頁)
切換視窗大小
 名稱 修改日期  大小 檔案說明
 
ftp.isu.edu.tw 義守大學檔案伺服器 
  回到上一層
  MySQL-4.1.21-0.glibc23.src.rpm  2006-07-24  16.70 MB  
  MySQL-4.1.21-0.src.rpm  2006-07-24  16.70 MB  
  mysql-4.1.21-win-src.tar.gz  2006-07-19  17.34 MB  
  mysql-4.1.21-win-src.tar.gz.asc  2006-07-24  191 Bytes  
  mysql-4.1.21-win-src.tar.gz.md5  2006-07-24  62 Bytes  
  mysql-4.1.21-win-src.zip  2006-07-19  20.80 MB  
  mysql-4.1.21-win-src.zip.asc  2006-07-24  191 Bytes  
  mysql-4.1.21-win-src.zip.md5  2006-07-24  59 Bytes  
  mysql-4.1.21-win32.zip  2006-07-20  41.12 MB  
  mysql-4.1.21-win32.zip.asc  2006-07-24  191 Bytes  
  mysql-4.1.21-win32.zip.md5  2006-07-24  57 Bytes  
  mysql-4.1.21.tar.gz  2006-07-19  16.81 MB  
  mysql-4.1.21.tar.gz.asc  2006-07-24  191 Bytes  
  mysql-4.1.21.tar.gz.md5  2006-07-21  54 Bytes  
  MySQL-4.1.22-0.glibc23.src.rpm  2006-11-23  16.84 MB  
  MySQL-4.1.22-0.src.rpm  2006-11-23  16.84 MB  
  mysql-4.1.22-win-src.tar.gz  2006-11-03  17.55 MB  
  mysql-4.1.22-win-src.tar.gz.asc  2006-11-23  189 Bytes  
  mysql-4.1.22-win-src.tar.gz.md5  2006-11-23  62 Bytes  
  mysql-4.1.22-win-src.zip  2006-11-03  21.02 MB  
  mysql-4.1.22-win-src.zip.asc  2006-11-23  189 Bytes  
  mysql-4.1.22-win-src.zip.md5  2006-11-23  59 Bytes  
  mysql-4.1.22-win32.zip  2006-11-07  41.33 MB  
  mysql-4.1.22-win32.zip.asc  2006-11-23  189 Bytes  
  mysql-4.1.22-win32.zip.md5  2006-11-23  57 Bytes  
  mysql-4.1.22.tar.gz  2006-12-27  16.94 MB  
  mysql-4.1.22.tar.gz.asc  2006-11-23  189 Bytes  
  mysql-4.1.22.tar.gz.md5  2006-11-06  54 Bytes  
  MySQL-bench-4.1.21-0.glibc23.i386.rpm  2006-07-24  4.02 MB  
  MySQL-bench-4.1.21-0.glibc23.ia64.rpm  2006-07-24  4.33 MB  
  MySQL-bench-4.1.21-0.glibc23.x86_64.rpm  2006-07-24  4.05 MB  
  MySQL-bench-4.1.21-0.i386.rpm  2006-07-24  4.80 MB  
  MySQL-bench-4.1.22-0.glibc23.i386.rpm  2006-11-23  4.05 MB  
  MySQL-bench-4.1.22-0.glibc23.ia64.rpm  2006-11-23  4.36 MB  
  MySQL-bench-4.1.22-0.glibc23.x86_64.rpm  2006-11-23  4.09 MB  
  MySQL-bench-4.1.22-0.i386.rpm  2006-11-23  4.83 MB  
  MySQL-client-4.1.21-0.glibc23.i386.rpm  2006-07-24  4.18 MB  
  MySQL-client-4.1.21-0.glibc23.ia64.rpm  2006-07-24  4.80 MB  
  MySQL-client-4.1.21-0.glibc23.x86_64.rpm  2006-07-24  4.26 MB  
  MySQL-client-4.1.21-0.i386.rpm  2006-07-24  5.70 MB  
  MySQL-client-4.1.22-0.glibc23.i386.rpm  2006-11-23  4.19 MB  
  MySQL-client-4.1.22-0.glibc23.ia64.rpm  2006-11-23  4.81 MB  
  MySQL-client-4.1.22-0.glibc23.x86_64.rpm  2006-11-23  4.27 MB  
  MySQL-client-4.1.22-0.i386.rpm  2006-11-23  5.70 MB  
  MySQL-client-standard-4.1.21-0.rhel3.i386.rpm  2006-07-24  4.81 MB  
  MySQL-client-standard-4.1.21-0.rhel3.ia64.rpm  2006-07-24  6.77 MB  
  MySQL-client-standard-4.1.21-0.rhel3.x86_64.rpm  2006-07-24  4.91 MB  
  MySQL-client-standard-4.1.21-0.rhel4.i386.rpm  2006-07-24  4.83 MB  
  MySQL-client-standard-4.1.21-0.rhel4.ia64.rpm  2006-07-24  6.82 MB  
  MySQL-client-standard-4.1.21-0.rhel4.x86_64.rpm  2006-07-24  4.95 MB  
         接下頁...
 
 
換頁選單: 第 
 共 50 個項目, 0 個資料夾、 50 個檔案、 0 個連結。
版面設計:SATURN、程式設計:KTH