v1.1 Beta 2

所在目錄: /MySQL/Downloads/MySQL-Cluster-6.2 (目前在第 1 頁,共 3 頁)
切換視窗大小
 名稱 修改日期  大小 檔案說明
 
ftp.isu.edu.tw 義守大學檔案伺服器 
  回到上一層
  MySQL-Cluster-gpl-6.2.15-0.rhel4.src.rpm  2008-06-26  26.12 MB  
  MySQL-Cluster-gpl-6.2.15-0.rhel5.src.rpm  2008-06-26  26.19 MB  
  MySQL-Cluster-gpl-6.2.15-0.sles10.src.rpm  2008-06-26  26.12 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-linux-i686-glibc23.tar.gz  2008-06-18  100.19 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-linux-i686-glibc23.tar.gz.asc  2008-06-20  189 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-linux-i686-glibc23.tar.gz.md5  2008-06-18  85 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-linux-x86_64-glibc23.tar.gz  2008-06-18  103.69 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-linux-x86_64-glibc23.tar.gz.asc  2008-06-20  189 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-linux-x86_64-glibc23.tar.gz.md5  2008-06-18  87 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-osx10.5-x86.tar.gz  2008-06-18  55.35 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-osx10.5-x86.tar.gz.asc  2008-06-20  189 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-osx10.5-x86.tar.gz.md5  2008-06-18  78 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-osx10.5-x86_64.tar.gz  2008-06-18  57.40 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-osx10.5-x86_64.tar.gz.asc  2008-06-20  189 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-osx10.5-x86_64.tar.gz.md5  2008-06-18  81 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-solaris10-i386.tar.gz  2008-06-18  72.41 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-solaris10-i386.tar.gz.asc  2008-06-20  189 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-solaris10-i386.tar.gz.md5  2008-06-18  81 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-solaris10-sparc-64bit.tar.gz  2008-06-18  77.79 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-solaris10-sparc-64bit.tar.gz.asc  2008-06-20  189 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-solaris10-sparc-64bit.tar.gz.md5  2008-06-18  88 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-solaris10-sparc.tar.gz  2008-06-18  75.84 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-solaris10-sparc.tar.gz.asc  2008-06-20  189 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-solaris10-sparc.tar.gz.md5  2008-06-18  82 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-solaris10-x86_64.tar.gz  2008-06-19  162.72 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-solaris10-x86_64.tar.gz.asc  2008-06-20  189 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-solaris10-x86_64.tar.gz.md5  2008-06-20  83 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-solaris9-i386.tar.gz  2008-06-18  69.18 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-solaris9-i386.tar.gz.asc  2008-06-20  189 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-solaris9-i386.tar.gz.md5  2008-06-18  80 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-solaris9-sparc-64bit.tar.gz  2008-06-18  79.07 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-solaris9-sparc-64bit.tar.gz.asc  2008-06-20  189 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-solaris9-sparc-64bit.tar.gz.md5  2008-06-18  87 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-solaris9-sparc.tar.gz  2008-06-19  117.59 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-solaris9-sparc.tar.gz.asc  2008-06-20  189 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15-solaris9-sparc.tar.gz.md5  2008-06-20  81 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15.tar.gz  2008-06-15  26.49 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15.tar.gz.asc  2008-06-20  189 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.2.15.tar.gz.md5  2008-06-18  66 Bytes  
  MySQL-Cluster-gpl-client-6.2.15-0.rhel4.i386.rpm  2008-06-26  6.98 MB  
  MySQL-Cluster-gpl-client-6.2.15-0.rhel4.x86_64.rpm  2008-06-26  7.16 MB  
  MySQL-Cluster-gpl-client-6.2.15-0.rhel5.i386.rpm  2008-06-26  7.33 MB  
  MySQL-Cluster-gpl-client-6.2.15-0.rhel5.x86_64.rpm  2008-06-26  7.24 MB  
  MySQL-Cluster-gpl-client-6.2.15-0.sles10.i586.rpm  2008-06-26  13.86 MB  
  MySQL-Cluster-gpl-client-6.2.15-0.sles10.x86_64.rpm  2008-06-26  13.98 MB  
  MySQL-Cluster-gpl-debuginfo-6.2.15-0.rhel4.i386.rpm  2008-06-26  78.96 MB  
  MySQL-Cluster-gpl-debuginfo-6.2.15-0.rhel4.x86_64.rpm  2008-06-26  85.91 MB  
  MySQL-Cluster-gpl-debuginfo-6.2.15-0.rhel5.i386.rpm  2008-06-26  85.74 MB  
  MySQL-Cluster-gpl-debuginfo-6.2.15-0.rhel5.x86_64.rpm  2008-06-26  87.42 MB  
  MySQL-Cluster-gpl-devel-6.2.15-0.rhel4.i386.rpm  2008-06-26  10.57 MB  
         接下頁...
 
 
換頁選單: 第 
 共 50 個項目, 0 個資料夾、 50 個檔案、 0 個連結。
版面設計:SATURN、程式設計:KTH