v1.1 Beta 2

所在目錄: /MySQL/Downloads/MySQL-Cluster-6.3 (目前在第 1 頁,共 7 頁)
切換視窗大小
 名稱 修改日期  大小 檔案說明
 
ftp.isu.edu.tw 義守大學檔案伺服器 
  回到上一層
  MySQL-Cluster-gpl-6.3.47-1.rhel4.src.rpm  2011-11-23  24.11 MB  
  MySQL-Cluster-gpl-6.3.47-1.rhel5.src.rpm  2011-11-23  24.18 MB  
  MySQL-Cluster-gpl-6.3.47-1.sles10.src.rpm  2011-11-23  24.11 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-linux-i686-glibc23.tar.gz  2011-11-15  192.67 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-linux-i686-glibc23.tar.gz.asc  2011-11-23  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-linux-i686-glibc23.tar.gz.md5  2011-11-15  85 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-linux-x86_64-glibc23.tar.gz  2011-11-15  200.49 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-linux-x86_64-glibc23.tar.gz.asc  2011-11-23  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-linux-x86_64-glibc23.tar.gz.md5  2011-11-15  87 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris10-i386.pkg.gz  2011-11-18  249.69 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris10-i386.pkg.gz.asc  2011-11-23  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris10-i386.pkg.gz.md5  2011-11-23  81 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris10-i386.tar.gz  2011-11-15  248.04 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris10-i386.tar.gz.asc  2011-11-23  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris10-i386.tar.gz.md5  2011-11-15  81 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris10-sparc-64bit.pkg.gz  2011-11-18  265.71 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris10-sparc-64bit.pkg.gz.asc  2011-11-23  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris10-sparc-64bit.pkg.gz.md5  2011-11-23  88 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris10-sparc-64bit.tar.gz  2011-11-15  262.18 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris10-sparc-64bit.tar.gz.asc  2011-11-23  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris10-sparc-64bit.tar.gz.md5  2011-11-15  88 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris10-sparc.pkg.gz  2011-11-18  255.83 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris10-sparc.pkg.gz.asc  2011-11-23  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris10-sparc.pkg.gz.md5  2011-11-23  82 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris10-sparc.tar.gz  2011-11-15  253.86 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris10-sparc.tar.gz.asc  2011-11-23  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris10-sparc.tar.gz.md5  2011-11-15  82 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris10-x86_64.pkg.gz  2011-11-18  270.31 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris10-x86_64.pkg.gz.asc  2011-11-23  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris10-x86_64.pkg.gz.md5  2011-11-23  83 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris10-x86_64.tar.gz  2011-11-15  267.05 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris10-x86_64.tar.gz.asc  2011-11-23  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris10-x86_64.tar.gz.md5  2011-11-15  83 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris9-i386.pkg.gz  2011-11-18  249.42 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris9-i386.pkg.gz.asc  2011-11-23  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris9-i386.pkg.gz.md5  2011-11-23  80 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris9-i386.tar.gz  2011-11-15  247.80 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris9-i386.tar.gz.asc  2011-11-23  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris9-i386.tar.gz.md5  2011-11-15  80 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris9-sparc-64bit.pkg.gz  2011-11-18  265.20 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris9-sparc-64bit.pkg.gz.asc  2011-11-23  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris9-sparc-64bit.pkg.gz.md5  2011-11-23  87 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris9-sparc-64bit.tar.gz  2011-11-15  261.65 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris9-sparc-64bit.tar.gz.asc  2011-11-23  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris9-sparc-64bit.tar.gz.md5  2011-11-15  87 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris9-sparc.pkg.gz  2011-11-18  255.58 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris9-sparc.pkg.gz.asc  2011-11-23  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris9-sparc.pkg.gz.md5  2011-11-23  81 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris9-sparc.tar.gz  2011-11-15  253.51 MB  
  mysql-cluster-gpl-6.3.47-solaris9-sparc.tar.gz.asc  2011-11-23  185 Bytes  
         接下頁...
 
 
換頁選單: 第 
 共 50 個項目, 0 個資料夾、 50 個檔案、 0 個連結。
版面設計:SATURN、程式設計:KTH