v1.1 Beta 2

所在目錄: /MySQL/Downloads/MySQL-Cluster-7.0 (目前在第 1 頁,共 9 頁)
切換視窗大小
 名稱 修改日期  大小 檔案說明
 
ftp.isu.edu.tw 義守大學檔案伺服器 
  回到上一層
  MySQL-Cluster-gpl-7.0.34-1.rhel4.src.rpm  2012-07-18  25.57 MB  
  MySQL-Cluster-gpl-7.0.34-1.rhel5.src.rpm  2012-07-18  25.64 MB  
  MySQL-Cluster-gpl-7.0.34-1.sles10.src.rpm  2012-07-18  25.57 MB  
  MySQL-Cluster-gpl-7.0.34-1.sles11.src.rpm  2012-07-18  25.57 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-linux-i686-glibc23.tar.gz  2012-07-13  230.27 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-linux-i686-glibc23.tar.gz.asc  2012-07-18  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-linux-i686-glibc23.tar.gz.md5  2012-07-13  85 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-linux-x86_64-glibc23.tar.gz  2012-07-13  239.55 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-linux-x86_64-glibc23.tar.gz.asc  2012-07-18  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-linux-x86_64-glibc23.tar.gz.md5  2012-07-13  87 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris10-i386.pkg.gz  2012-07-17  294.73 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris10-i386.pkg.gz.asc  2012-07-18  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris10-i386.pkg.gz.md5  2012-07-18  81 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris10-i386.tar.gz  2012-07-13  293.03 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris10-i386.tar.gz.asc  2012-07-18  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris10-i386.tar.gz.md5  2012-07-13  81 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris10-sparc-64bit.pkg.gz  2012-07-17  324.89 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris10-sparc-64bit.pkg.gz.asc  2012-07-18  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris10-sparc-64bit.pkg.gz.md5  2012-07-18  88 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris10-sparc-64bit.tar.gz  2012-07-13  320.67 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris10-sparc-64bit.tar.gz.asc  2012-07-18  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris10-sparc-64bit.tar.gz.md5  2012-07-13  88 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris10-sparc.pkg.gz  2012-07-17  312.71 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris10-sparc.pkg.gz.asc  2012-07-18  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris10-sparc.pkg.gz.md5  2012-07-18  82 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris10-sparc.tar.gz  2012-07-13  310.35 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris10-sparc.tar.gz.asc  2012-07-18  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris10-sparc.tar.gz.md5  2012-07-13  82 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris10-x86_64.pkg.gz  2012-07-17  328.62 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris10-x86_64.pkg.gz.asc  2012-07-18  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris10-x86_64.pkg.gz.md5  2012-07-18  83 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris10-x86_64.tar.gz  2012-07-13  324.78 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris10-x86_64.tar.gz.asc  2012-07-18  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris10-x86_64.tar.gz.md5  2012-07-13  83 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris9-i386.pkg.gz  2012-07-17  294.51 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris9-i386.pkg.gz.asc  2012-07-18  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris9-i386.pkg.gz.md5  2012-07-18  80 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris9-i386.tar.gz  2012-07-13  292.78 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris9-i386.tar.gz.asc  2012-07-18  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris9-i386.tar.gz.md5  2012-07-13  80 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris9-sparc-64bit.pkg.gz  2012-07-17  324.36 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris9-sparc-64bit.pkg.gz.asc  2012-07-18  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris9-sparc-64bit.pkg.gz.md5  2012-07-18  87 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris9-sparc-64bit.tar.gz  2012-07-13  320.64 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris9-sparc-64bit.tar.gz.asc  2012-07-18  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris9-sparc-64bit.tar.gz.md5  2012-07-13  87 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris9-sparc.pkg.gz  2012-07-17  312.51 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris9-sparc.pkg.gz.asc  2012-07-18  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris9-sparc.pkg.gz.md5  2012-07-18  81 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.0.34-solaris9-sparc.tar.gz  2012-07-13  310.65 MB  
         接下頁...
 
 
換頁選單: 第 
 共 50 個項目, 0 個資料夾、 50 個檔案、 0 個連結。
版面設計:SATURN、程式設計:KTH