v1.1 Beta 2

所在目錄: /MySQL/Downloads/MySQL-Cluster-7.1 (目前在第 1 頁,共 12 頁)
切換視窗大小
 名稱 修改日期  大小 檔案說明
 
ftp.isu.edu.tw 義守大學檔案伺服器 
  回到上一層
  MySQL-Cluster-gpl-7.1.23-1.el6.src.rpm  2012-07-13  26.39 MB  
  MySQL-Cluster-gpl-7.1.23-1.rhel4.src.rpm  2012-07-13  26.39 MB  
  MySQL-Cluster-gpl-7.1.23-1.rhel5.src.rpm  2012-07-13  26.47 MB  
  MySQL-Cluster-gpl-7.1.23-1.sles10.src.rpm  2012-07-13  26.39 MB  
  MySQL-Cluster-gpl-7.1.23-1.sles11.src.rpm  2012-07-13  26.39 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-linux-i686-glibc23.tar.gz  2012-07-07  234.21 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-linux-i686-glibc23.tar.gz.asc  2012-07-13  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-linux-i686-glibc23.tar.gz.md5  2012-07-07  85 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-linux-x86_64-glibc23.tar.gz  2012-07-07  243.74 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-linux-x86_64-glibc23.tar.gz.asc  2012-07-13  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-linux-x86_64-glibc23.tar.gz.md5  2012-07-07  87 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris10-i386.pkg.gz  2012-07-12  297.97 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris10-i386.pkg.gz.asc  2012-07-13  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris10-i386.pkg.gz.md5  2012-07-13  81 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris10-i386.tar.gz  2012-07-07  296.22 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris10-i386.tar.gz.asc  2012-07-13  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris10-i386.tar.gz.md5  2012-07-07  81 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris10-sparc-64bit.pkg.gz  2012-07-12  327.16 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris10-sparc-64bit.pkg.gz.asc  2012-07-13  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris10-sparc-64bit.pkg.gz.md5  2012-07-13  88 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris10-sparc-64bit.tar.gz  2012-07-07  322.83 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris10-sparc-64bit.tar.gz.asc  2012-07-13  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris10-sparc-64bit.tar.gz.md5  2012-07-07  88 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris10-sparc.pkg.gz  2012-07-12  314.87 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris10-sparc.pkg.gz.asc  2012-07-13  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris10-sparc.pkg.gz.md5  2012-07-13  82 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris10-sparc.tar.gz  2012-07-07  312.45 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris10-sparc.tar.gz.asc  2012-07-13  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris10-sparc.tar.gz.md5  2012-07-07  82 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris10-x86_64.pkg.gz  2012-07-12  332.38 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris10-x86_64.pkg.gz.asc  2012-07-13  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris10-x86_64.pkg.gz.md5  2012-07-13  83 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris10-x86_64.tar.gz  2012-07-07  328.54 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris10-x86_64.tar.gz.asc  2012-07-13  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris10-x86_64.tar.gz.md5  2012-07-07  83 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris9-i386.pkg.gz  2012-07-12  297.75 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris9-i386.pkg.gz.asc  2012-07-13  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris9-i386.pkg.gz.md5  2012-07-13  80 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris9-i386.tar.gz  2012-07-07  296.05 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris9-i386.tar.gz.asc  2012-07-13  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris9-i386.tar.gz.md5  2012-07-07  80 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris9-sparc-64bit.pkg.gz  2012-07-12  326.69 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris9-sparc-64bit.pkg.gz.asc  2012-07-13  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris9-sparc-64bit.pkg.gz.md5  2012-07-13  87 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris9-sparc-64bit.tar.gz  2012-07-07  322.70 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris9-sparc-64bit.tar.gz.asc  2012-07-13  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris9-sparc-64bit.tar.gz.md5  2012-07-07  87 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris9-sparc.pkg.gz  2012-07-12  314.68 MB  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris9-sparc.pkg.gz.asc  2012-07-13  185 Bytes  
  mysql-cluster-gpl-7.1.23-solaris9-sparc.pkg.gz.md5  2012-07-13  81 Bytes  
         接下頁...
 
 
換頁選單: 第 
 共 50 個項目, 0 個資料夾、 50 個檔案、 0 個連結。
版面設計:SATURN、程式設計:KTH