v1.1 Beta 2

所在目錄: /OpenOffice/packages/10 (目前在第 1 頁,共 1 頁)
切換視窗大小
 名稱 修改日期  大小 檔案說明
 
ftp.isu.edu.tw 義守大學檔案伺服器 
  回到上一層
  OOo_3.3.0_Linux_x86-64_langpack-deb_as.tar.gz  2011-01-18  24.29 MB  
  OOo_3.3.0_Linux_x86-64_langpack-deb_gu.tar.gz  2011-01-18  24.44 MB  
  OOo_3.3.0_Linux_x86-64_langpack-deb_hi.tar.gz  2011-01-18  25.11 MB  
  OOo_3.3.0_Linux_x86-64_langpack-deb_kn.tar.gz  2011-01-18  24.33 MB  
  OOo_3.3.0_Linux_x86-64_langpack-rpm_as.tar.gz  2011-01-18  24.30 MB  
  OOo_3.3.0_Linux_x86-64_langpack-rpm_gu.tar.gz  2011-01-18  24.45 MB  
  OOo_3.3.0_Linux_x86-64_langpack-rpm_hi.tar.gz  2011-01-18  25.11 MB  
  OOo_3.3.0_Linux_x86-64_langpack-rpm_kn.tar.gz  2011-01-18  24.33 MB  
  OOo_3.3.0_Linux_x86_langpack-deb_as.tar.gz  2011-01-18  24.29 MB  
  OOo_3.3.0_Linux_x86_langpack-deb_gu.tar.gz  2011-01-18  24.46 MB  
  OOo_3.3.0_Linux_x86_langpack-deb_hi.tar.gz  2011-01-18  25.10 MB  
  OOo_3.3.0_Linux_x86_langpack-deb_kn.tar.gz  2011-01-18  24.32 MB  
  OOo_3.3.0_Linux_x86_langpack-rpm_as.tar.gz  2011-01-18  24.29 MB  
  OOo_3.3.0_Linux_x86_langpack-rpm_gu.tar.gz  2011-01-18  24.45 MB  
  OOo_3.3.0_Linux_x86_langpack-rpm_hi.tar.gz  2011-01-18  25.11 MB  
  OOo_3.3.0_Linux_x86_langpack-rpm_kn.tar.gz  2011-01-18  24.33 MB  
  OOo_3.3.0_MacOS_x86_langpack_as.dmg  2011-01-18  23.20 MB  
  OOo_3.3.0_MacOS_x86_langpack_gu.dmg  2011-01-18  23.32 MB  
  OOo_3.3.0_MacOS_x86_langpack_hi.dmg  2011-01-18  23.95 MB  
  OOo_3.3.0_MacOS_x86_langpack_kn.dmg  2011-01-18  23.20 MB  
  OOo_3.3.0_Solaris_Sparc_langpack_as.tar.gz  2011-01-18  23.43 MB  
  OOo_3.3.0_Solaris_Sparc_langpack_gu.tar.gz  2011-01-18  23.54 MB  
  OOo_3.3.0_Solaris_Sparc_langpack_hi.tar.gz  2011-01-18  24.16 MB  
  OOo_3.3.0_Solaris_Sparc_langpack_kn.tar.gz  2011-01-18  23.44 MB  
  OOo_3.3.0_Solaris_x86_langpack_as.tar.gz  2011-01-18  23.36 MB  
  OOo_3.3.0_Solaris_x86_langpack_gu.tar.gz  2011-01-18  23.49 MB  
  OOo_3.3.0_Solaris_x86_langpack_hi.tar.gz  2011-01-18  24.11 MB  
  OOo_3.3.0_Solaris_x86_langpack_kn.tar.gz  2011-01-18  23.39 MB  
  OOo_3.3.0_Win_x86_langpack_as.exe  2011-01-18  39.48 MB  
  OOo_3.3.0_Win_x86_langpack_gu.exe  2011-01-19  39.63 MB  
  OOo_3.3.0_Win_x86_langpack_hi.exe  2011-01-19  23.97 MB  
  OOo_3.3.0_Win_x86_langpack_kn.exe  2011-01-19  23.22 MB  
 
 
換頁選單: 第 
 共 32 個項目, 0 個資料夾、 32 個檔案、 0 個連結。
版面設計:SATURN、程式設計:KTH